ما یک سری نوجوان و جوان انقلابی که پژوهش علمی ،مذهبی سیاسی و روانشناسی است که در در ادامه بیشتر با هم اشنا می شویم.

برای هکاری در موسسه  :muhamax764@gmail.com