برای ارسال مقاله به نویسنده و گذاشتن مقاله شما پس از خوانده شدن بر روی سایت 

مقالات خود را از طریق:

ایمیل:muhamax764@gmail.com

 ایدی تلگرام:muhamax@

شماره:09197261549


با تشکر از زحماتتان.محمد رضا صادقی نیا

سخنرانی