مقام زن در آیین مسیحیت

 

گناه حوا نقش اساسی در ایمان همه ی مسیحیان دارد، زیرا به تصور مسیحیان علـت مأموریـت عیـسی مسیح(ع) بر روی زمین نافرمانی و سرپیچی حوا از دستور خداوند سرچشمه میگیـرد . او گنـاه کـرد وسپس آدم را اغوا نمود که درخواستش را اجابت کند . بنابراین خداونـد هـر دوی آنـان را از آسـمان بـهزمین هبوط داد، زمینی که به خاطر آنان لعنت شـده بـود. آن دو گناهانـشان را کـه از سـوی خداونـدبخشیده نشده بود به همهی نسلهایشان واگذار نمودند و بنابراین تمام انسانها زاییده می شوند و برای پاک کردن انسان از گناه نخستین، خداوند مجبور بود که عیسی مسیح(ع) را که به منزله ی پـسر خـدابود به صلیب قربانی نماید.


»و باید که زن به آرامی و با کمال اطاعت گیرد و زن را به تعلیم دادن اجازت نمی دهیم تا آن کـه زیـردست مرد باشد، بلکه سکوت اختیار کند، آدم خلق شد و حوا، آدم فریفته نشد، بلکه زن فریفتـه شـد واز حد تجاوز نمود.« (پولس)16

 

مارتین لوتر 17هیچ سودی جز بچه دار شدن و به دنیا آوردن کودکان تا سر حد امکـان، بـدون توجـه بـهجوانب آن، برای زنان قائل نیست.

 

»اگر آنها از پا در آمدند و یا حتی مردند، مسئلهای نیس ت، بگذارید آنان در زایمان بمیرنـد، زیـرا ایـندلیل بودن آن ها در اینجاست.«

 

انجیل کاتولیک می گوید: »زایش دختر یک خسارت است.«18

 

دختر به عنوان مولودی دردناک و منبعی نهایی برای آبروریزی پدرش به حساب آمده است:

 

»دختر تو نافرمان است؟ به شدت مراقب او باش که باعث نشود تو سبب خنده ی دشمنانت واقع شـویو سر زبان ها بیفتی و در معرض شایعات مردم قرار گیری و آبروی خود را در میان مردم بریزی.«19

 

                                                

16    - نامه ی اول پولس به تیمو تسیوس، باب دوم، آیات 11 تا 14.

17    - بانی آیین پروتستان (1483 تا 1546م).

18    انجیل کاتولیک، فصل 3،  آیهی 22.

19    انجیل کاتولیک، فصل 26، آیات 10 و 11.

                                               
اگر یک مرد زنش را متهم به بیعفتی نماید، شهادت آن زن به هیچ وجه مـورد ملاحظـه قـرار نخواهـدگرفت. زن متهم شده باید مورد محاکمهی سـختی قـرار گیـرد تـا مـشخص شـود او مجرم اسـت یـابی گناه.«20 

بر طبق انجیل، اگر مردی عهدی با خدا بست، باید به طور کامل آن را عمـل نمایـد و نبایـد عهـدش رابشکند، اما نذر زن برای او الزام آور نیست و باید با موافقت پدرش باشد. اگـر در خانـه ی پـدری زنـدگیمیکند و یا اگر ازدواج کرده است باید با موافقت شوهرش باشد . و چنان چه پدر و یا شوهر عهـد و نـذراو را باطل بدانند هر گونه ضمانتی که توسط او انجام گرفته، پوچ و بی معنا خواهد بود.

 

»اما اگر پدرش او را در روز شنیدنش مانع آید پس تمامی نذرها و قیدهایی که بر خودش بـسته اسـتثابت نخواهد شد... اگر شوهرش آنها را فیالواقع باطل ساخته است، در روز شنیدنش، پس هر چه کـهدر باب نذرش و در باب مقید ساختن خودش از لبانش جاری شده باشد استوار نخواهد شد، چـون  کـهشوهرش آن ها را باطل گردانیده است.«21

 

مسیحیت روی هم رفته از طلاق نفرت و انزجـار دارد، عهـد جدیـد صـریحاً از ازدواج لاینحـل و ابـدیجانب داری می کند. این نسبتی است که به عیسی(ع) می دهند، او گفته است:

 

                                                

20     نوم، فصل 5، آیات 11 تا 31.

21     سفر اعداد، فصل 30، آیات 2 تا 15.

                                               »اما من به شما میگویم؛ هر کس زنش را طلاق دهد، مگر در مـورد بـی ایمـانی در امـر ازدواج، باعـثگردیده که او به انحراف کشیده شود و هر کس زن طلاق داده شده را به نکاح در آورد مرتکب انحـرافشده است.«22

 

اجبار نمودن زوج های از هم بریده به ماندن در کنار هم و مقاومت کردن در مقابل خواسته ها، نـه مـؤثراست و نه عقلانی، تعجب ندارد که جهان مسیحیت مجبور به طلاق کلیسایی شده است.

 

تلمود، چندین عمل جزئی و کوچک را مطرح نموده که شوهران را مجبور می سـازد تـا زنـان را طـلاقدهند:

 

»اگر در خیابان غذا خورد، اگر نوشیدنش در خیابان طولانی شد، اگر در خیابـان فرزنـدش را شـیر داد،در هر مورد، ربی میر23 می گوید؛ باید شوهرش را ترک کند.«24

 

زنی که در طول ده سال نزاید، ربی ها به ما تعلیم نموده اند که اگر یـک مـرد زنـی را گرفـت و بـا او بـهمدت ده سال زندگی کرد و او بچه دار نشد، مرد باید او را طلاق دهد.«25

 

»اما میخواهم شما بدانید که سر هر مرد مسیح اسـت و سـر زن مـرد« (رسـاله پـولس، اول قرنتیـان،

3:11) زنان از مسیح محرومند.«

                                                

22    - انجیل متی، فصل 5، آیه ی 32.

23    - ربی میربن باروخ (1215 تا 1293م) یکی از مفسرین تلمود می باشد.

24    تلمود، گیت ،89.

25    تلمود، یب ()Yeb 64.

                                               

 

»زیرا که مرد نباید سرخود را بپوشاند، چون که او صورت و جلال خداست امـا زن جـلال مـرد اسـت.«

(رساله پولس، اول قرنتیان ،7:11) فقط مردان می توانند جلال خدا باشند.«

 

»شوهر سر زن است، چنان که مسیح نیز سر کلیسا« (افسسیان ،23:5)

 

»ای زنان! شوهران خود را اطاعت کنید، چنان  که خداوند را.« (افسسیان ،22:5)

 

»همچنانکه کلیسا  مطیع مسیح است، زنان نیز شوهران خود را در هر امری مطیع باشند.« (افسسیان ،

 (24:5

 

»و نیز مرد به جهت زن آفریده نشد، بلکه زن برای مرد.« (قرنتیان ،9:11)

 

یکی از احکام که در عهد عتیق ذکر شده احکام فروختن دختر به عنوان کنیز است و برای آن قـوانینیوضع نموده اند و مسیحیان این احکام را از جانب خداوند می دانند. (سفر خروج ،7:21)

 

مطابق کتاب مقدس زن، پس از ده بار طلاق ناپاک می شود.« (تثنیه ،4:24