مدت زمان: 5 دقیقه 11 ثانیه 


مفسدان رانت های کشور را بشناسید.


خانوم ابتکار:حال بهتر معنی این حرفش را می فهمم.هوای پاک الان ثمره برجام است.


  عباس احمد اخوندی:مهندس نعمت زاده:


دکتر قاضی زاده هاشمی:با ارزوی اعدام همه مفسدین